U Sarajevu 7. februara druga međunarodna konferencija o energijskoj efikasnosti u javnim zgradama

0
62
ArticleTop

U vrijeme kada energijska efikasnost postaje imperativ na globalnom nivou, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prepoznala je njenu ključnu ulogu u podršci održivom ekonomskom razvoju, posebno u kontekstu integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

Kroz uspješno implementiran projekt Svjetske banke za energijsku efikasnost u Bosni i Hercegovini (BEEP), koji se realizira od 2016. u FBiH, nastoji se ukazati na benefite poboljšanja energijske efikasnosti u sektoru javnih zgrada i podržati razvoj skalabilnih modela finansiranja energijske efikasnosti.

Energijski neefikasne zgrade imaju veliki potencijal za uštede energije, a kroz načelo “prvo energijska efikasnost” (engl. energy efficiency first), EU potvrđuje da je energijska efikasnost evropski najznačajniji izvor energije.

U okviru 2. Međunarodne konferencije o energijskoj efikasnosti u javnim zgradama pod nazivom “Značaj implementacije strategije obnove zgrada u FBiH do 2050.” koja će se održati 7. februara 2024. u sarajevskom Swissotelu, Ministarstvo prostornog uređenja FBiH predstavit će nacrt strategije obnove zgrada u FBiH do 2050. kao prvi korak prema transformaciji sektora zgradarstva u energijski visokoefikasan, dekarboniziran i održiv, s primarnom funkcijom zaštite zdravlja i poboljšanja kvaliteta života svih građana i njihovog ekonomskog prosperiteta.

Konferencija će poslužiti kao platforma za otvoreni dijalog i razmjenu ideja između relevantnih aktera, kreirajući zajednički okvir za uspješnu implementaciju strategije obnove u skladu s Integriranim planom za energiju i klimu Bosne i Hercegovine do 2030.

Energijski efikasna obnova zgrada u FBiH je prilika za sveobuhvatne radova u oblasti održive gradnje uz primjenu novih materijala i pametnih tehnologija te obnovljivih izvora energije, što bi doprinijelo ekonomskom razvoju i kreiranje novih radnih mjesta.

U cilju pokretanja novog ciklusa kapitalnih investicija u građevinskom sektoru, konferencija će ukazati na značaj uspostavljanja održivih mehanizama finansiranja kao ključnih za postizanje ugljično neutralnih zgrada i mobilizaciju privatnog kapitala.

Ukazat će se i na potrebu izgradnje kapaciteta za uspješnu implementaciju strategije i uklanjanja preostalih prepreka, kao što su osposobljavanje i privlačenje kvalificiranih radnika, uspostavljanje jedinstvene kontaktne tačke za vlasnike nekretnina, mala i srednja preduzeća i sve ostale aktere u lancu obnove, kako bi im se pružila maksimalna podrška i smjernice.

Konferencija će okupiti sve ključne aktere u oblasti energijske efikasnosti u Bosni i Hercegovini, uključujući javni sektor, kreatore politika na svim razinama vlasti, naučno-akademsku zajednicu, međunarodne organizacije, finansijske institucije, konsultante, projektante i predstavnike građevinskih kompanija, u cilju promocije razvojnih benefita strategije obnove.

Zaključci konferencije doprinijet će stvaranju preduslova za uspješnu implementaciju strategije te ispunjavanju obaveza preuzetih iz ugovora o energetskoj zajednici i napretku Bosne i Hercegovine na putu ka EU.

Opredjeljenje Ministarstva prostornog uređenja FBiH za dekarbonizaciju sektora zgradarstva kroz poboljšanje energijske efikasnosti javnih zgrada potvrđuje se dugogodišnjom saradnjom sa finansijskim institucijama i organizacijama poput Svjetske banke (WB), KfW-a, UNDP-a i GIZ-a uz čiju podršku su implementirani brojni projekti energijske efikasnosti u Bosni i Hercegovini.

Javni sektor kao predvodnik energijske obnove u FBiH, temeljno je načelo koje Ministarstvo prostornog uređenja FBiH uspješno slijedi od 2011. kroz energetsku obnovu 460 javnih zgrada, ukupne investicijske vrijednosti od 55,2 miliona eura.

Kao podrška intenzivnijoj energijskoj obnovi javnog sektora, 2021. uspostavljen je revolving fond za energijsku efikasnost javnih zgrada, u cilju održivog finansiranja projekata energijske efikasnosti.

Sredstva ovog fonda se koriste za dodjelu zajmova organima uprave sa područja FBiH (entitetskim, kantonalnim i gradskim/općinskim organima i javnim ustanovama), u skladu s odobrenim programom utroška kojeg na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja FBiH jednom godišnje donosi entitetska vlada.

Više o 2. Međunarodnoj konferenciji o energijskoj efikasnosti u javnim zgradama je dostupno na ovom linku.

ArtickeBottom